معرفی دوره های آموزشی رهپویان

RS
عنوان دوره به فارسی: سنجش از دور – مقدماتی
عنوان دوره به انگلیسی: Remote Sensing-RS
کد دوره: MEX302
مدت دوره: ۳۴ ساعت
روش برگزاری:تئوری – عملی
روش ارائه:الکترونیکی
مدرس: دکتر ماهیار سلطانی رفیعی
هزینه دوره:۱/۵۰۰/۰۰۰ریال
تخفیف دانشجویی:۲۵۰/۰۰۰ریال
پیش نیاز دوره:-

اطلاعات دوره و ثبت نام

gis1
عنوان دوره به فارسی: سیستم اطلاعات مکانی – مقدماتی
عنوان دوره به انگلیسی: Geospatial Information System-GIS
کد دوره: RGISC-L1
مدت دوره: ۳۴ ساعت
روش برگزاری: تئوری – عملی
روش ارائه: الکترونیکی
مدرس: دکتر ماهیار سلطانی رفیعی
هزینه دوره:۱/۵۰۰/۰۰۰ریال
تخفیف دانشجویی:۲۵۰/۰۰۰ریال
پیش نیاز دوره:-

اطلاعات دوره و ثبت نام

GIS2
عنوان دوره به فارسی: سیستم اطلاعات مکانی – پیشرفته
عنوان دوره به انگلیسی: Geospatial Information System-GIS
کد دوره: RGISC-L2
مدت دوره: ۳۴ ساعت
روش برگزاری: تئوری – عملی
روش ارائه:الکترونیکی
مدرس: دکتر ماهیار سلطانی رفیعی
هزینه دوره:۱/۵۰۰/۰۰۰ریال
تخفیف دانشجویی:۲۵۰/۰۰۰ریال
پیش نیاز دوره:RGISC-L1

اطلاعات دوره و ثبت نام

law
عنوان دوره به فارسی: آشنایی با قوانین معدنی
عنوان دوره به انگلیسی: Acquaintance with Mining Laws
کد دوره: RAMLC-L1
مدت دوره: ۳۴ ساعت
روش برگزاری: تئوری
روش ارائه:الکترونیکی
مدرس: دکتر مجید پورمقدم
هزینه دوره:۱/۵۰۰/۰۰۰ریال
تخفیف دانشجویی:۲۵۰/۰۰۰ریال
پیش نیاز دوره:-

اطلاعات دوره و ثبت نام