معرفی فاز اکتشاف تفصیلی

هدف از اجرای این فاز اکتشافی تعیین مکان، شکل، عمق و عیار و میزان قطعی ذخیره ماده معدنی مورد نظر در محدوده های تعیین شده حاصل از اجرای فاز اکتشاف عمومی در مقیاس ۱:۵۰۰ تا ۱:۲٫۰۰۰ برحسب نیاز پروژه می باشد. از این رو با بررسی و تعیین وضعیت دقیق مناطق پر پتانسیل معرفی شده از فاز اکتشاف عمومی، انجام حفاری های اکتشافی شبکه بندی شده، آنالیز ژئوشیمیایی نمونه های حاصل از عملیات حفاری و … در رابطه با مکان، شکل، عمق و عیار و میزان قطعی ذخیره معدنی در محدوده اظهار نظر می شود.
با اتمام این فاز، به معدن داران و سرمایه گذاران معدنی اطلاعات کاملی درباره ارزیابی اقتصادی محدوده معدنی، روش ها و هزینه های مورد نیاز استخراج، نرخ بازگشت سرمایه و جذب سرمایه های مورد نیاز عملیات استخراج از سوی دولت و ارگان های وابسته ارائه می گردد تا نسبت به اخذ مجوز های لازم اقدام نمایند. عموماً با اجرای این فاز امکان اخذ پروانه بهره برداری در بلوک مورد مطالعه میسر خواهد شد.