معرفی فاز اکتشاف عمومی

هدف از اجرای این فاز اکتشافی تعیین مکان، شکل، عمق، عیار و میزان ذخیره احتمالی ماده معدنی مورد نظر در محدوده های تعیین شده (حاصل از اجرای فاز پی جویی)، بر اساس عملیات ژئوفیزیک زمینی و حفاری های اکتشافی انجام شده (جهت صحت سنجی عملیات ژئوفیزیک زمینی) در مقیاس ۱:۵٫۰۰۰ تا ۱:۱۰٫۰۰۰ برحسب نیاز پروژه می باشد.
در این مرحله تعیین می گردد که ذخیره اصلی در کدام قسمت از محدوده قرار داشته و احتمالاً به چه شکلی، در چه عمقی و با چه عیاری پراکنده شده است؛ از این رو با بررسی و تعیین وضعیت زمین شناسی دقیق مناطق پر پتانسیل معرفی شده از فاز پی جویی، انجام عملیات ژئوفیزیک زمینی در مناطق مستعد در قالب شبکه های منظم ژئوفیزیکی، اجرای انواع حفاری های اکتشافی (همچون ترانشه، چاهک، گمانه زنی ها و …) به صورت پراکنده، انجام آنالیزهای ژئوشیمیایی نمونه های حاصل از عملیات حفاری و … در رابطه با مکان، شکل، عمق، عیار و میزان ذخیره احتمالی ماده معدنی در محدوده مورد مطالعه، اظهار نظر خواهد شد.
با اجرای این فاز، معدن داران و یا سرمایه گذاران قادر خواهند بود تا با حفاری های صورت گرفته ضمن آماده سازی مناطق پرپتانسیل جهت اجرای عملیات استخراج مقدماتی، اقدامات لازم جهت مطالعات پیش امکان سنجی را نیز آغاز نمایند. عموماً با اجرای این فاز امکان اخذ گواهی کشف در بلوک مورد مطالعه میسر خواهد شد.