معرفی فاز شناسایی اکتشاف

فاز شناسایی به عنوان اولین گام از چرخه فعالیت اکتشاف ذخایر معدنی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. نتایج حاصل از این فاز است که تعیین می کند سرمایه گذاران در کدام بخش از محدوده معدنی و در چه سطحی سرمایه گذاری کرده و از چه مواد معدنی و در کدام بخش از منطقه، امید بیشتری جهت حصول نتیجه از سرمایه گذاری خود داشته باشند.
در استاندارد اکتشاف رهپویان، هدف از اجرای این فاز اکتشافی که در مقیاس ۱:۱۰۰٫۰۰۰ یا ۱:۲۵۰٫۰۰۰ برحسب نیاز پروژه صورت می پذیرد، تعیین پتانسیل معدنی محدوده مورد مطالعه از نظر شرایط تشکیل و وجود ماده معدنی تعیین شده می باشد. به عبارت دیگر در این گام تعیین می گردد که آیا محدوده مورد نظر توان و شرایط لازم جهت تشکیل ماده معدنی خاصی را دارد یا خیر؛ و در صورتی که این پتانسیل وجود دارد در کدام بخش از محدوده مورد مطالعه، ماده معدنی مورد نظر تشکیل شده است و آثار و شواهد آن چیست.
از این رو با بررسی و تعیین وضعیت زمین شناسی عمومی محدوده، مطالعه شواهد کانی زایی از جمله بررسی و شناسایی رخنمون های ماده معدنی، آلتراسیون ها، نشانه گرها و بنیان های شیمیایی مواد و نیز شناسایی وضعیت کانی سازی مواد معدنی مرتبط با ماده معدنی مورد نظر، با محوریت مطالعات دورسنجی ماهواره ای و هوایی در حوزه داده های چند طیفی و فراطیفی، مغناطیس ماهواره ای و هوایی، انجام عملیات صحرایی و نمونه برداری سطحی و … در رابطه با پتانسیل کانی زایی محدوده اظهار نظر می شود.

در نهایت با اجرای این فاز، معدن داران و یا سرمایه گذاران قادر خواهند بود تا درباره وضعیت، چگونگی، میزان و مکان سرمایه گذاری اکتشافی در محدوده مورد نظر تصمیم گیری نموده و در عین حال مناطق واجد شرایط تشکیل و وجود ماده معدنی را از سایر مناطق در محدوده مورد مطالعه تمیز دهند و با اجرای فازهای بعدی اکتشاف، اطلاعات دقیق تری در رابطه با مناطق پرپتانسیل کسب نمایند.