معرفی فاز پی جویی اکتشاف

این فاز اکتشافی همانند فاز شناسایی با هدف تعیین پتانسیل معدنی محدوده مورد مطالعه از نظر شرایط تشکیل و وجود ماده معدنی تعیین شده صورت می پذیرد. با این تفاوت که در مقیاس بزرگتر (۱:۲۵٫۰۰۰ تا ۱:۵۰٫۰۰۰ برحسب نیاز پروژه) و با دقت داده ای بیشتری صورت خواهد پذیرفت به عبارت دیگر در این مرحله، وضعیت پتانسیل مناطقی که براساس نتایج حاصل از فاز شناسایی واجد پتانسیل شناخته شده اند، با انجام مطالعات ماهواره ای و یا ژئوفیزیکی بردکوتاه، عملیات صحرایی و مطالعات زمین شناسی دقیق تر و نیز حفاری های سطحی و نمونه برداری و تحلیل آزمایشگاهی نمونه های سطحی، در محدوده مورد مطالعه با دقت بالاتری تعیین می گردد.
با اجرای این فاز، معدن داران و یا سرمایه گذاران قادر خواهند بود تا درباره وضعیت سرمایه گذاری اکتشافی در محدوده مورد نظر تصمیم گیری نموده و در عین حال مناطق پرپتانسیل حاصل از فاز شناسایی را ارزیابی و رتبه بندی دقیق تری نمایند. عموماً با اجرای این فاز امکان اخذ پروانه اکتشاف در محدوده مورد مطالعه میسر خواهد شد.